BiotaTec on teostanud allpool toodud projektid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetuste abil. Aitähh, EAS!

Projekt

Toetus

Kogu

maksumus

Programm/ Fond

Kuupäev

Eesmärk, kirjeldus, tulemus.

Keskkonnaseire metagenoomse platvormi arendus

9 544

12 725.

T&A tegevuse projektide toetus (2004-2006)/ ERDF

09.08.2007

Eeluuringu projektis EU  27376 viis vastloodud ettevõte ellu planeeritud tegevused EAS toetuse abil keskkonnaseirele innovatiivsete biotehnoloogiliste lahenduste pakkumiseks. 

Keskkonnaseire metagenoomse platvormi arendus

310 941

444 202

Teadus- ja arendustegevuse projektide toetus /ERDF

18.12.2007

Projektis viidi ellu planeeritud tegevused. Loodi metagenoomilisele informatsioonile baseeruvad keskkonnaseisundi määramiseks vajalikud testsüsteemide lahendused, mis tuginesid bioloogilise mitmekesisuse tuvastamisel.

Mikroobi-

bioomide analüüs

12 884

18 406

Teadus- ja arendustegevuse projektide toetus (2007-2013) /ERDF

17.03.2009

Projektis EU 29922  teostati metagenoomse platvormi edasiseks arenduseks  vajaminevad tehnoloogia uuring, patendi uuring, turu-uuring, koostati täpsustatud finantsanalüüs ja kaasajastati äriplaani vastavalt uuringutega saadud teadmisetele.

BiotaP OÜ Katselabori Infrastruktuur

232 040

386 734

Katse- ja pooltööstus like laborite Infrastruktuuri investeeringu toetamine (2007-2013)

22.03.2010

Projekti EU 33963 toetuse abil viidi ellu ettevõtte eesmärk - luua esimene kaasaegse biotehnoloogia tipptehnoloogiaga varustatud metagenoomika katselabor Mustamäel. Loodi ka kvaliteedisüsteem, mis akrediteeriti vastavalt ISO EVS EN 17025 standardile. Alustati metagenoomiliste analüüside teostamist proovidele üle kogu maailma. 

USA turu uuringute teostamine ja ettevõtte nõus-tamine ning juhtkonna koolitamine

24 882

49 764

Teadmiste ja oskuste arendamise toetus (2007-2013)/ESF

30.03.2010

Projektis EU 34496 viidi ellu planeeritud tegevused eesmärgiga tundma õppida USA vastavat metagenoomilisel lähenemisel tuginevat keskkonnaseire turu regulatsioone, mahtu ja sisenemisvõimalusi.. 

Mikrobioloogilise orgaanika lõhustamisega seonduva rahvusvahelise patendikaitse taotlemine

4 000

5 000

Innovatsiooni-osak / ERDF

21.02.2017

Mustades kiltades üle maailma on metalliühendid sageli seotud keerulistesse metalloorgaanilistesse
kompleksidesse, mida lõhustada on rahaliselt koormav/keemiliselt raske. BiotaTec OÜ on välja
arendanud inokulumi ja tingimuste olukorra, kus kompleksidest toodetakse metaani ja bioleostatakse
metallid, muutes protsessi keskkonnasõbralikumaks, majanduslikult tasuvamaks. Eesti Patendiametile
on esitatud vastav sisriiklik patenditaotlus 2016 veebruaris; käesoleva toetuse abil soovitakse saada aga ka rahvusvaheline õiguskaitse leiutisele.